اخبار

فرهنگ سازمانی

  • ۱۴۰۱/۴/۱۴

فرهنگ سازمانی، ارزش‌ها و رفتارهای مورد تأیید در هر سازمان است که کارمندان را ملزم به چارچوب‌های آن مجموعه می‌نماید.