اخبار

توضیح خطوط خدماتی

  • ۱۳۹۴/۲/۲۳

خطوط خدماتي شامل خطوطي هستند که از این خطوط می توانید به مشترکين خود که با ایشان همکاری می نمایید پیامک ارسال نموده و در نظر داشته باشید از این خطوط نمی توانید در قسمت بانک منطقه ای و کد پستي و شماره های غیر که مشترک شما محسوب نمی شوند استفاده نمایید. در صورتي که حتي به يک شماره غير از بانک شماره مشترکین خودتان ارسال انجام دهيد تبليغاتي محسوب شده و شامل جريمه مي گردد. هرگونه اطلاع رسانی به لیست مشترکین خود ارسال خدماتی محسوب می شود.

لازم به ذکر است خطوط خدماتی تنها مربوط به اپراتور همراه اول می باشد.

مدت زمان خدماتی شدن خطوط حداقل 20 روز کاری می باشد لذا بعد از گذشت 20 روز کاری در صورت خدماتی نشدن خط،پیگیری فرمایید.

روش خدماتي شدن خطوط به صورت زير مي باشد

در حال حاضر تنها خطوط حقوقی خدماتی خواهند شد.

1000 : مربوط به حقوقی  :کپی روزنامه رسمی،فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه که در آن ذکر شده باشد "فرم به پیوست ارسال می گردد"  (به همراه گواهی امضا)

------------------------------------------------------------------------------------------

2000: مربوط به حقوقی: کپی روزنامه رسمی، فرم مربوطه با مهر و امضا ، تعهدنامه در سربرگ (به همراه گواهی امضا) و تعهدنامه زیر

شرکت ........... تعهد می نماید از خط .................. تنها به باشگاه مشتریان خود پیامک ارسال نماید ، همچنین متعهد می گردد پیامکی با محتوای اینکه " در صورت عدم تمایل دریافت پیامک از این مجموعه عدد .... (1 یا 2 و یا ..) را ارسال نمایید تا پیامک برای شما ارسال نشود" را از خط ........ برای مشترکین و یا کاربران ارسال نمایند .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3000 حقوقی:  نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه،کپی روزنامه رسمی، و گواهی امضا     ارگان دولتی:  نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه بدون گواهی امضا

------------------------------------------------------------------------------------------

50001: فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)

(خطوط حقوقی 50001 بدون شناسه ملی و کد اقتصادی خدماتی نخواهد شد.)

------------------------------------------------------------------------------------------

 50002 ، 50005: فرم مربوطه بصورت تایپی و تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)

------------------------------------------------------------------------------------------

50004 حقوقی: فرم مربوطه بصورت تایپی و تعهدنامه ، سفته 100.000.000 ریالی،(به همراه گواهی امضا)

------------------------------------------------------------------------------------------

021 حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا،کپی روزنامه رسمی، ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)

پس از دريافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتي شدن قرار مي گيرد

حقوقی کردن خط خدماتی
در صورتی که حقوقی هستید  و مایل به خدماتی کردن خط 1000 می باشید  نیاز است خط خود را از طریق واحد خط حقوقی نمایید و  ارائه مدارک  زیر ضروری می باشد

نام شرکت / شناسه ملی/کد اقتصادی/ آدرس و کدپستی/ تلفن شرکت/ نام مدیرعامل / کدملی مدیرعامل/ شماره همراه مدیرعامل (همراه اول)/ آپلود آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی

و تعهدنامه ارسال شده در سربرگ به همراه مهر و امضا صاحبان امضا که در آن قید شده باشد فرم درخواست خدماتی به پیوست ارسال می گردد، پر نمایند.

پس از تکمیل مدارک از طریق ماژول خط خدماتی ارسال نمایید.

تعهدنامه حقیقی و حقوقی
شرکت/ کاربر ............. تعهدمي نمايد از خط ......... تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي )استفاده نموده و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد و مسئولیت کلیه پیامها با ..... بوده و در غير اينصورت جريمه مورد نظر توسط ............. پرداخت مي گردد.

تعهدنامه ارگان های دولتی
با توجه به اينکه ارسالهاي انجام شده توسط شرکت...................................تبليغاتي نمي باشد درخواست خدماتي شدن خط ......... دارد و تعهد مي نمايد تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي )استفاده نموده و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد و مسئولیت کلیه پیامها برعهده ........بود و در غير اينصورت جريمه مورد نظر توسط ............. پرداخت مي گردد.

نحوه ارسال مدارک

ابتدا مدارک را از طریق ماژول خدماتی ارسال نموده و پس از تایید واحد اداری ،اصل مدارک را از طریق پست به آدرس شرکت ارسال نمایید .پس از دریافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتی قرار می گیرد.