اخبار

اخذ مجوز نشر دیجیتال

  • ۱۳۹۴/۵/۱۹

مجموعه شرکت فراداده رایانه سورنا موفق به اخذ مجوز نشر دیجیتال در زمینه های:
پروانه تصدی رسانه بر خط پیام ده
پروانه تصدی رسانه بر خط تلفن هوشمند
پروانه مجوز نشر دیجیتال مبتنی بر حامل
گردید.برای مشاهده افتخارات می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.
مشاهده افتخارات