اخبار

سامانه پیامکی و قوانین مربوط به آن

  • ۱۳۹۶/۶/۲۲

سامانه پیامکی نیز مانند هر کسب و کار دیگری از قوانین خاص خود پیروی می کند. در صورت ارسال پیامک هایی که در چارچوب قوانین نباشند، فیلترینگ اجرا می شود.