اخبار

عیدی فراپیامک

  • ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

عیدی فراپیامک خط 50001  به کاربران و نمایندگان.
تعرفه ارسال پیامک های تبليغات آخرسال وتبریکات نوروز ارزانتر از همیشه با عیدی فراپیامک.
حجم ارسال یک سال اخیر شما،مشخص کننده ارقام خط عیدیتان.