اخبار

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی، ارزش‌ها و رفتارهای مورد تأیید در هر سازمان است که کارمندان را ملزم به چارچوب‌های آن مجموعه می‌نماید.

  • ۱۳۹۶/۸/۱۴

فرهنگ سازمانی چیست؟

فرهنگ سازمانی (Organizational Culture) متشکل از قوانین و مقررات سازمان، براساس خط مشی کلی سازمان است.

نیروی انسانی با رفتار سازمانی خود بخشی از فرهنگ آن سازمان را تشکیل می‌دهد.

مدیر یک سازمان ابتدا باید خط مشی مجموعه خود را مشخص نماید.

او می‌بایست با مشخص شدن خط مشی قوانین و مقررات سازمان را به سندیت درآورد.

مدیران سازمان، هنگام استخدام نیرو، نوع رفتار سازمانی را که از نیروی انسانی درنظر دارند، باید به صورت کامل تشریح نمایند.

فرهنگ سازمانی مجموعه‌ی شما متشکل از:

رفتار سازمانی درون مجموعه و قوانین و مقررات سازمان برای خارج از سازمان و بعد از فروش محصول یا ارائه خدمات به مشتری نیز می‌باشد.

آموزش نیروی انسانی نیز باید جزء فرهنگ هر مجموعه‌ای باشد.

رفتار سازمانی مجموعه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

انتظارات مدیران، شرح وظایف، برخورد با مشتری یا ارباب رجوع و ... در فرهنگ سازمانی جای می‌گیرد.

و دقیقا دلیل تفاوت فرهنگ سازمان در هر سازمانی نیز همین مورد است.

اعضای سازمان

نیروی انسانی هر مجموعه‌ای سرمایه آن مجموعه هستند.

هر سازمانی برای رسیدن به هدف بزرگی مثل مشتری مداری، ابتدا باید در فرهنگ سازمانی خود و خط مشی سازمان، ارزش‌گذاری نماید.

رفتار سازمانی اعضا به دلیل داشتن رضایت شغلی (حقوق، مزایا، مرخصی و ...)، امنیت شغلی، محیط امن و ... رفتار سازمانی مناسب با فرهنگ مجموعه شما به وجود می‌آید؛

در این صورت رضایت مشتری جلب شده و به مشتری وفادار تبدیل می‌گردد.

در صورت ناراضی بودن نیروی سازمانی هر مجموعه‌ای، نارضایتی بین کارمندان باعث می‌شود که قوانین و مقررات اولیه سازمان توسط اعضا اجرا نشده و رفتار سازمانی مناسبی مشاهده نگردد.

فرهنگ سازمانی ایجاب می‌کند که ابتدا نیازهای نیروی انسانی مرتفع گردد تا اعضا بتوانند با انرژی و پشتکار فرهنگ سازمانی موردنظر را اجرایی نموده و خود را جدا از سازمان ندانند.

نیروی انسانی راضی بالاترین سرمایه در فرهنگ سازمانی تعریف شده است.

این اعضای وفادار سازمان هستند که با رفتار سازمانی مناسب و درخور سازمان شما، مشتریان را جذب می‌نمایند.

محیط ظاهری سازمان نیز می‌تواند تأثیر بسیاری بر روی رفتار سازمانی که از نیروی انسانی خود توقع دارید، داشته باشد.

محیط کاری جذاب و تمیز در انرژی اعضای سازمان برای کار مؤثر است.

نظام تشویقی برای فعالیت‌های خارج از وظایف نیروی انسانی نیز اگر جزء فرهنگ سازمان قرار گیرد، می‌تواند رفتار سازمانی مناسبی را در مجموعه شما جاری نماید.

این نظام این قابلیت را دارد تا افراد را به رعایت قوانین و مقررات سازمان متعهد نماید.

تفریح و انجام امور فوق برنامه در سازمان باعث شادی و نشاط نیروی انسانی می‌گردد.

به طور کلی ارتباط نزدیک و صمیمی از طرف مدیر واحد مربوطه با اعضاء، اگر جزو فرهنگ مجموعه شما باشد، قدم بزرگی اجرایی شدن روش مدیریت بر دل است.

با توجه به فرهنگ سازمانی جاری در مجموعه، در زمان استخدام نیروی انسانی، بیشترین دقت را باید داشته باشید.

به عنوان مثال اگر در فرهنگ سازمانی شما پوشش بانوان بسیار رعایت می‌شود و حتما باید فرم خاصی را در زمان حضور در سازمان داشته باشند، حتما در زمان استخدام، این موارد به نیروی انسانی جدید اشاره شود.

موارد مدنظر خود را جزء قوانین و مقررات سازمان برای نیروی جدید تشریح نمایید تا از نظرات ایشان در خصوص این رفتار سازمانی آگاهی یابید.

ارکان دیگری که فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی مجموعه‌ی شما را تشکیل می‌دهند، باید مدون و مشخص باشند.

این ارکان باید به نیروی انسانی نیز آموزش داده شوند تا اعضای سازمان قوانین و مقررات سازمان را دانسته و طبق آن عمل نمایند.

فراپیامک در اجرای فرهنگ سازمانی مناسب، حوزه کاری خود تا به امروز موفقیت بسیاری به دست آورده است.

به همین دلیل مشتریان وفادار زیادی در سامانه پیامک فراپیامک وجود دارند که ارزش زیادی برای مجموعه ما دارند.